Kooperácia so zainteresovanými skupinami

Agentúra pôsobí ako sprostredkovateľ, ktorý zhromažďuje spätnú väzbu od príjemcov,

odovzdáva ju poskytovateľom služieb a následne s nimi spolupracuje pri riešení problému.

Dôležité prepojenie so skupinami zainteresovaných strán (poskytovatelia služieb, zdravotnícki pracovníci, pracovníci sociálnych služieb, občania, mimovládne organizácie) pomôže udržať zameranie na riešenie praktických problémov, ktoré sa objavia pri poskytovaní služieb (ako sú nefunkčné služby alebo procesy, nízka kvalita služieb, nedostatok služieb, prekážky pri získavaní služieb a ich dostupnosť).
Účelom je aj uľahčiť a odbremeniť zainteresované samosprávy pri vybavovaní a zabezpečení sociálnych a zdravotných potrieb obyvateľov jednotlivých obcí, a to hlavne v oblasti starostlivosti o seniorov. Zámerom je aj poskytnutie pomoci a podpory pri vytváraní komunitného plánu na základe potrieb konkrétnej samosprávy.