Projekty

Agentúra integrovanej starostlivosti pri Slanej

Národný projekt

Agentúry integrovanej starostlivosti

Národný projekt Agentúry integrovanej starostlivosti je pilotný projekt, zameraný na odskúšanie podpory integrácie služieb starostlivosti pre seniorov. Úlohou Agentúry bude koordinácia integrácie starostlivosti o seniorov na komunitnej úrovni zohľadňujúc pritom prístup zameraný na človeka, podpora poskytovania sociálnej starostlivosti, poskytovanie sociálnych služieb – opatrovateľská starostlivosť, informovanie obyvateľov o možnostiach využitia poskytovaných služieb, prepájanie služieb, spolupráca s poskytovateľmi zdravotných a sociálnych služieb, spolupráca so zainteresovanými skupinami.
Dôležitou úlohou Agentúry je aj podpora samosprávy pri plnení originálnych kompetencií v oblasti starostlivosti o seniorov. Všeobecným cieľom je prekonať systémové rozdelenie zdravotného a sociálneho systému na Slovensku už v rámci existujúcich legislatívnych možností.

Národný projekt Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK

Národný projekt Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK nadväzuje na dobrú prax získanú v projektoch „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“, ktorý realizoval BBSK s podporou Európskej komisie. Projekt bol ukončený 30.09.2023. a Národný projekt „Agentúra integrovanej starostlivosti, Tornaľa“, ktorý implementoval Mikroregión Pri Slanej. Projekt vznikol ako výsledok spolupráce BBSK, Svetovej banky, Európskej komisie a Mikroregiónu pri Slanej. Banskobystrický samosprávny kraj je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v národnom projekte Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK financovaného z  Operačného programu Slovensko.

Partneri: