Opatrovateľská služba

Potrebujete zabezpečiť starostlivosť príbuznému z dôvodov pracovnej vyťaženosti, zdravotných problémov, alebo bývate v inej obci?
Vhodné riešenie pre Vás môže byť opatrovateľská služba.

Čo zahŕňa opatrovateľská starostlivosť?

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí klienta. Je určená na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, zlého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Pomáha ostať v prirodzenom prostredí klienta čo najdlhšie a zároveň zvyšovať kvalitu jeho života. Poskytuje sa fyzickej osobe ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť, pomoc pri príprave jedla, pri upratovaní, pri osobnej hygiene, pri nákupoch, doprovod na lekárske vyšetrenie.

Opatrovateľská služba má okrem samotného opatrovania aj ďalšie sociálne aspekty:
Odľahčí rodinných príslušníkov, ktorí mnohokrát musia opustiť zamestnanie, aby sa mohli postarať o svojich blízkych. Pomáha klientom a ich rodinným príslušníkom vyrovnať sa s problémami staroby či ochorenia. Posilní spolupatričnosť rodiny s možnosťou prežívania bežného života spolu s opatrovaným členom. Zabezpečí spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané.

Ako vybaviť odkázanosť na opatrovateľskú službu:

1.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu

Občan požiada o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu na príslušnom obecnom/mestskom úrade v mieste trvalého bydliska.

2.

Lekársky posudok

Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov.

3.

Sociálny posudok

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník obce. V rámci činnosti Agentúry integrovanej starostlivosti zabezpečujeme aj poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí. Nárok na túto činnosť majú všetci obyvatelia na území Mikroregiónu pri Slanej s platným posudkom o odkázanosti.

4.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec/mesto vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje aj stupeň odkázanosti.

5.

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu s min. stupňom II., obec/mesto vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu.

6.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Ak občan je odkázaný na sociálnu službu, obec/mesto uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s občanom.

7.

Výkon domácej opatrovateľskej služby

Prebieha v rozsahu podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.